Vuosikokous 12.3.2011 Årsmötet

Vuosikokous 2011

Suomen Retkimelojien vuosikokouksessa 12.3.2011 hyväksyttiin seuralle uudet säännöt ja valittiin uusi hallitus.

På årsmötet 12.3.2011 för Finlands Långfärdspaddlare godkändes  de nya stadgarna för föreningen samt  en ny styrelse valdes.

Hallituksen koostumus on seuraava:
Johan Holmberg, puheenjohtaja
Rauli Rautavuori, jäsen
Olli Ajo, jäsen  (taloudenhoitaja)
Christina Lindell, jäsen  (pohjoismaiset kontaktit)
Henrik Westermark, jäsen  (Sinivalko- ja Saaristonauha)
Katri Malmström, varajäsen
Eva Lotta Backman-Winquist, varajäsen
Styrelsens sammansättning är följande:
Johan Holmberg, ordförande
Rauli Rautavuori, medlem
Olli Ajo, medlem  (kassör)
Christina Lindell, medlem  (de nordiska kontakterna)
Henrik Westermark, medlem  (Blåvita- och Skärgårdsbandet)
Katri Malmström, suppleant
Eva Lotta Backman-Winquist, suppleant

Vuosikokouksen asialista – 12.3.2011- Föredragningslista för årsmötet

KUTSU Suomen Retkimelojat ry:n VUOSIKOKOUKSEEN lauantaina 12. maaliskuuta 2011 klo 16:00 Ravintola White Lady, salonkikabinetti, Mannerheimintie 93, Helsinki

KALLELSE till  Finlands Långfärdspaddlare rf:s ÅRSMÖTE lördagen den 12 mars 2011 kl 16:00 Restaurang White Lady, salongskabinetten, Mannerheimvägen 93, Helsingfors

Asialista:

 1. ) kokouksen avaus,

 2. ) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

 3. ) todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet,

 4. ) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 5. ) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

 6. ) hallituksen ehdotuksen käsitteleminen seuran uusiksi säännöiksi

 7. ) esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010,

 8. ) esitetään tilinpäätös 2010 ja tilintarkastajien lausunto,

 9. ) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

 10. ) vahvistetaan yhdistyksen toimintaohjelma sekä vuodelle 2011 että lähivuosille,

 11. ) vahvistetaan toimintavuoden 2011 liittymis- ja jäsenmaksut sekä talousarvio,

 12. ) valitaan hallituksen puheenjohtaja,

 13. ) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet,

 14. ) valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja hänelle varamies,

 15. ) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

 16. ) kokouksen päättäminen.

Keitto ja patonkitarjoilu

Vuosikokousohjelman jälkeen (klo 17.30):

* Sinivalkonauhan ja Saaristonauhan kunniakirjojen jako

* Miranda Nybondas ja Louice Sehlberg kertovat Suomen ympäri 80 päivässä melontaseikkailustaan

 

Föredragningslista:

 1. ) öppnande av mötet

 2. ) val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet

 3. ) konstaterande av de närvarande och av de röstberättigade

 4. ) konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

 5. ) fastställande av arbetsordning för årsmötet

 6. ) behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen

 7. ) behandling av verksamhetsberättelsen för året 2010

 8. ) föredragande av bokslutet för året 2010 och revisionsberättelsen

 9. ) fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet

 10. ) fastställande av föreningens verksamhetsplan för 2011 och för de närmaste åren

 11. ) fastställande av anslutnings- och medlemsavgifterna samt av budgeten för verksamhetsåret 2011

 12. ) val av ordförande för föreningen (på finska hallituksen puheenjohtaja)

 13. ) val av styrelseledamöter och suppleanter

 14. ) val av revisor och revisorssuppleant för nästa räkenskapsperiod

 15. ) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

 16. ) avslutande av mötet.

Tomatsoppa och batong

Efter det officiella årsmötet (kl 17.30):

* Utdelningen av diplomen för Blåvita Bandet och Skärgårdsbandet

* Miranda Nybondas och Louice Sehlberg berättar om sitt paddlingsäventyr Finland runt på 80 dagar