Vuoksennauha – Vuoksenband

VUOKSENNAUHAN SÄÄNNÖT 2017

Voimassa 14.2.2016 ja päivitetty 12.10.2017, 23.1.2020 ja 13.1.2021 lähtien Suomen Retkimelojat ry:n Finlands Långfärdpaddlare rf hallituksen päätöksellä.

1  Melontaretki tulee suorittaa Vuoksen vesistössä,  jossa melotaan jokin kolmesta  reittivaihtoehdosta valinnanvaraiseen suuntaan.  Reitit ovat

 • Nurmes ja Lappeenranta  väli ( noin 450 km)
 • Kiuruveden ja Lappeenranta väli (noin 450 km)
 • Uukuniemen kirkonkylä – Liehtalan museotila, Puumalan Niinisaari  – Nilsiän Tahkovuori -reitti (550-650 km reitistä riippuen).

Aluksena käytetään kajakkia, avokanoottia tai sup-lautaa. Miehistö koostuu yhdestä tai useammasta melojasta.

Lähdöstä ja maaliintulosta sekä mahdollisesta retken keskeytyksestä on ilmoitettava kirjallisesti (kirje tai sähköposti) Suomen Retkimelojien nauhavastaavalle. Otsikoi “Retkimelojien Vuoksennauha”.

Ei ikärajoituksia. Ei lähtömaksua.

Suomen Retkimelojat ryn hallitus kannustaa melomaan useamman tai kaikki reittivaihtoehdoista.

2 Reittien lähtö- ja päätepisteet

Ensimmäisen reittivaihtoehdon lähtöpiste on Nurmeksessa Lautiaisjärven eteläpuolen Laamalan uimaranta.

Toisen reitin  lähtö  on puolestaan Kiuruvedellä kaupungin keskustassa oleva Rantakylän eli Kettulanlahden uimaranta.

Kolmannen reitin lähtöpiste  on Uukuniemen Kirkkolampi-järven uimaranta.

Kahden ensimmäisen reitin päätepiste on Lappeenrannassa  Myllysaaren uimaranta tai Saimaan ladun melontajaoston tukikohta Myllysaaren koillispuolella. Kolmannen reitin päätepiste on Tahkolahden pohjukan vierasvenesatama Nilsiän Tahkovuorella.

Reitit voi myös meloa toiseen suuntaan, jolloin lähtöpaikkana on Lappeenrannan Myllysaaren uimaranta tai Saimaan Ladun melontalaituri tai Nilsiän Tahkovuori sekä päätepisteenä Nurmes, Kiuruvesi tai Uukuniemen kirkonkylä.

3 Lähtöilmoitukset

Lähtöilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • miehistön nimet ja kuka on pääedustaja
 • miehistön syntymäajat (vuosi, kuukausi, päivä)
 • miehistön osoitteet sekä mahdolliset sähköpostiosoitteet
 • puhelinnumero kotiin sekä matkapuhelinnumero retken aikana
 • retken lähtö ja päätepiste
 • retken julkisen matkapäiväkirjan kuten blogin, nettisivun tai sometilin  osoite (jos on) sekä saako Retkimelojat julkaista sen osoitteen.
 • aluksen tyyppi (merkki ja malli)
 • mukana olevat turvavarusteet
 • aiottu lähtöpäivämäärä. Ilmoita toteutunut lähtöpäivä mieluusti.

4 Maaliintulon ilmoitus

Maaliintulon ilmoitus tehdään viimeistään viikon kuluttua päätepisteeseen saapumisesta. Se sisältää seuraavat tiedot:

 • toteutunut  lähtöpaikka ja -päivä
 • maaliintulon päätepaikka sekä päivä
 • melontapäivien lukumäärä
 • melotun matkan pituus kilometreissä.

5 Retken toteutus

5.1 Alus , turvallisuusvälineet ja omatoiminen huolto

Matka tulee suorittaa ilmoitetulla aluksella melontaretkenä. Miehistö kuljettaa itse varusteensa ja muonansa ilman ulkopuolista avustusta. Aluksen tai miehistön jäsenen vaihto ei ole sallittu, kuten ei myöskään tukiauto tai muu reitin varrella järjestetty huolto varusteiden täydentämiseksi tai vähentämiseksi.

Miehistö huolehtii itse muonan hankkimisesta sekä mahdollisista korjauksista retken aikana.

Retken aikana varastetun tai rikkoutuneen aluksen korvaamisessa saa tukeutua ulkopuoliseen apuun. Tämä koskee myös turvallisuusvarusteita kuten meloja, kellukkeita, kelluntaliivejä, aukkopeitteitä ja kompassia.

5.2 Melontaetapit ja loki

Päivittäiset melontaetapit on merkittävä karttaan tai merikorttiin sekä kirjattava lokikirjaan. Kaikki päivät, lähtöpäivä ja maaliintulopäivä mukaan lukien, lasketaan melontapäiviksi.

Retki on suoritettava yhden kalenterivuoden aikana. Lisäksi 6 kuukauden  kuluessa retken päätöksestä toivomme kuvauksen toteutuneesta reitistä. Kuvaus voi olla toteutettu monin tavoin: se voi olla päiväkirjamuotoinen, karttaan merkitty reitti, valokuvakooste, blogi tai vaikka  videomuodossa oleva kuvaus tai tallenne, josta ilmenee reitti pääpiirteittäin. Kuvauksesta ilmenevät retken kohokohdat sekä seikkoja, joista muut melojat reitillä saavat tietoa.

5.3 Kulkusuunta ja lisälenkit

Retki tulee kokonaisuudessaan kulkea samaan suuntaan vesistössä pelkästään melomalla, kunhan lähtö- ja päätepisteiden vaatimukset täyttyvät. Miehistön matka vesistössä pitää pystyä piirtämään yhtenäisellä viivalla lähdöstä maaliin. On sallittua meloa kanavia pitkin.

Kaikilla reiteillä saa meloa ylimääräisiä lenkkejä ja reittiosuuksia, kunhan reitti aloituspisteestä lopetuspisteeseen muodostuu yhtenäiseksi viivaksi. Muuten kanto-osuuksista palataan samaan pisteeseen, josta kanto alkoi, ja jatketaan melontaa siitä.

Uukuniemi – Tahko reitillä Puhoksessa on 100 metriä leveä maakannas ilman vesitietä ja siinäkin  on siirrettävä kalusto omin voimin. Matka jatkuu kannaksen jälkeen.

5.4 Omin voimin

Aluksen eteenpäinviemiseen melonnassa saa käyttää ainoastaan melaa, ei purjetta, leijaa tai muuta apuvälinettä.

Käsillä kantaen tai kajakkikärryllä on kuitenkin sallittua siirtää alusta maitse, jos haluaa poiketa pääreitiltä kantoa vaativilla osuuksilla. Hankalan sulutuksen tai padon ohi saa kaikilla reiteillä kulkea maitse omin voimin. Samoin virtauksen ollessa liian voimakasta jokialueilla pääreitin varrella on sallittua siirtää alus maitse tällaisten kohtien yli.

6 Retkeä ei kontrolloida matkan aikana; miehistön melojakunnia on takeena sääntöjen noudattamisesta.

7 Kaikki, jotka ovat meloneet  Vuoksennauhan  nauhan sääntöjen mukaisesti, saavat Retkimelojien Vuoksennauhan riippumatta retkeen käytettyjen päivien lukumäärästä. Samalle melojalle voidaan myöntää nauha useita kertoja.

8 Mikäli säännöissä on pienintäkään epäselvyyttä, kysy ennen lähtöä.

9 Suomen Retkimelojat ry hallinnoi Vuoksennauhaa sekä vastaa muun muassa näiden melontavaellusten suorittaneiden nimien julkistamisesta ja heidän matkaraporttiensa arkistoinnista. Yhdistyksen hallituksella on lupa muuttaa Vuoksennauhan sääntöjä.

10 Oleellista Vuoksennauhassa on, että miehistö omiin kykyihin, taitoihin, navigointiin ja hyvään merimiestapaan perustuen meloo koko matkan omin voimin ilman ulkopuolista apua.

11 Kuten aina: omalla vastuulla.

Mahdolliset tiedustelut liittyen Retkimelojien Vuoksennauhaan   pyydetään osoittamaan Suomen Retkimelojat ry:n nauhavastaavalle. Hän ottaa vastaan melojien lähtö- ja saapumisilmoitukset sekä vastaa kysymyksiin.

REGLER FÖR VUOKSENBANDET 2017

Gäller fr.o.m. 14.2.2016  och uppdaterat 12.10.2017, 23.1.2020 och 13.1.2021 enligt Finlands Långfärdspaddlare rf:s styrelsebeslut.

1 Paddelturen skall göras på Vuoksens vattendrag i valfri riktning enligt någon av följande alternativ. Rutterna är:

 • Nurmes – Villmanstrand (ca 450 km)
 • Kiuruvesi – Villmanstrand (ca 450 km)
 • Uukuniemi kyrkby – Liehtala museigård, Niinisaari i Puumala – Tahkovuori i Nilsiä (550-650 km beroende på rutt)

Som farkost används kajak, öppen kanot eller sup-bräde. Besättningen består av en eller flera paddlare.

Start och målgång samt eventuellt avbruten färd skall skriftligen (brev eller e-post)  anmälas till Finlands långfärdspaddlares bandansvariga. Rubriken skall vara Långfärdspaddlarnas Vuoksenband.

Inga åldersbegränsningar. Startavgift tillämpas ej.

Finlands långfärdspaddlares styrelse uppmuntrar till att paddla flera eller alla rutter.

2 Start- och målplatser

Den första ruttens startplats från Nurmes är Laamala simstrand vid Lautiaisjärvis södra strand.

Den andra ruttens startplats är Kettulanlahti simstrand i Kiuruvesi centrum.

Den tredje ruttens startplats är simstranden vid sjön Kirkkolampi i Uukuniemi.

De två första rutternas slutmål är Myllysaari simstrand i Villmanstrand. Även Saimaan latus kanotbrygga på Myllysaaris nordostliga strand är tillåtet slutmål.

Den tredje ruttens slutmål är gästhamnen i Tahkoviken vid Tahkovuori i Nilsiä.

Paddlingen kan även göras i motsatt riktning. Då är startplatsen i Villmanstrand antingen Myllysaari simstrand eller Saimaan latus paddlingsbrygga på Myllysaaris nordostliga sida eller Tahkovuori i Nilsiä och slutmålet är Nurmes, Kiuruvesi eller Uukuniemi kyrkby.

3 Startanmälan

Startanmälan skall innehålla följande uppgifter:

 • namn på besättningen samt vem som representerar besättningen
 • besättningens födelsetider (år, månad, dag)
 • Besättningens adresser inklusive eventuella e-postadresser
 • hemtelefonnummer och mobilnummer aktivt under färden
 • Resans start- och målpunkt
 • adress till eventuell resedagbok s.s. blog eller nätsida samt information om Långfärdspaddlarna får publicera adressen
 • typ av farkost (märke och modell)
 • Medhavd säkerhetsutrustning
 • planerat startdatum. Meddela gärna verkligt startdatum då starten skett.

4 Målgångsanmälan

Målgångsanmälan skall ske senast en vecka efter målgång och innehålla följande uppgifter:

– startplats och datum

– målplats och datum

– antal paddeldagar

– paddlad distans i kilometer.

5 Resans genomförande

5.1 Farkost, säkerhetsutrustning och underhåll på egen hand

Färden skall göras i anmäld farkost som långfärd. All utrustning jämte proviant skall medföras ombord av besättningen själv utan hjälp av utomstående. Byte av farkost eller besättning är ej tillåtet, liksom ej heller träff med följebil eller dylikt för komplettering eller avlastning av utrustning.

Skulle farkost bli stulen under färd får dock ny farkost anskaffas med hjälp utifrån. Samma gäller för säkerhetsutrustning såsom paddlar, flottörer, flytväst, kapell och kompass.

Införskaffande av proviant under färden skall göras av besättningen själv, likaså utförandet av eventuella reparationer.

5.2 Paddlingsetapper och loggbok

Varje dagsetapp skall inritas på karta eller sjökort samt bokföras i loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar.

Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår. Dessutom önskar vi en kort eller lång reseberättelse inom 6 månader efter paddlingen. Reseberättelsen form är valfri: Det kan vara i dagboksform, rutt på karta, bildserie, blog eller video där paddlingsruttens huvuddrag framgår. I beskrivning framgår paddlingens höjdpunkter och information för andra paddlare av samma rutt.

5.3 Färdriktning och extra paddling

Färden skall i sin helhet göras i samma riktning endast genom att paddla, så länge villkoren för startplats och slutmål uppfylls. Besättningens färd på vattnet skall kunna inritas i ett sammanhängande streck från start till mål. Det är tillåtet att paddla genom kanaler.

Det är tillåtet att göra extra paddlingslänkar på alla ruttalternativ, så länge start och målplats kan förbindas med ett sammanhängande streck. Vid landtransport återvänder man till samma punkt man startade transporten och fortsätter paddlingen därifrån.

På Uukuniemi-Tahkorutten finn ett 100m brett näs utan vattenväg i Puhos. Där skall farkosten flyttas för egen maskin. Paddlingen fortsätter efter näset.

5.4 För egen maskin

För framdrivning av farkosten får endast paddel användas, ej segel, drake eller andra hjälpmedel. Om man avviker från huvudrutten till avsnitt som kräver landtransport är det tillåtet att bära farkosten för hand eller att använda kajakkärra. På alla ruttalternativ är det tillåtet att förflytta utrustningen på land förbi besvärliga slussar och dammar. Även vid för starka motströmmar på älvavsnitt är det tillåtet att flytta farkosten förbi dessa ställen på land.

 1. Inga kontroller längs färden. Besättningens paddlarära borgar för att reglerna följs.
 2. Alla som fullbordat paddlingen i enlighet med reglerna för Vuoksenbandet erhåller Långfärdspaddlarnas Vuoksenband oavsett antalet paddeldagar. Samma besättning kan erövra Vuoksenbandet flera gånger.
 3. Fråga före start om den minsta oklarhet om reglerna uppstår.
 4. Finlands Långfärdspaddlare rf administrerar Långfärdspaddlarnas Vuoksenband. Föreningen ansvarar bland annat för publicering av namnen på paddlarna som erövrat Vuoksenbandet och för arkivering av färdberättelserna. Föreningens styrelse har rätt att förändra reglerna för Långfärdspaddlarnas Vuoksenband.

10 Andemeningen med reglerna för Långfärdspaddlarnas Vuoksenbandet är att besättningen efter egen förmåga, egen navigering och med gott sjömanskap skall fullfölja färden av egen kraft utan hjälp utifrån.

11 Som alltid: på eget ansvar

Eventuella frågor gällande Vuoksenbandet bör riktas till Finlands långfärdspaddlares bandansvariga. Den bandansvariga tar emot start- och målgångsanmälningar samt svarar på frågor om bandet.