Kymennauha – Kymmeneband

Retkimelojien Kymennauhan säännöt 

Voimassa vuodesta 2020.

Melontaretki tulee suorittaa Kymijoen vesistössä Pielavedeltä Lahteen valinnanvaraiseen suuntaan. Aluksena käytetään kajakkia, avokanoottia tai sup-lautaa. Miehistö koostuu yhdestä tai useammasta melojasta.

 1. Lähdöstä ja maaliintulosta sekä mahdollisesta retken keskeytyksestä on ilmoitettava kirjallisesti (kirje tai sähköposti) Suomen Retkimelojien nauhavastaavalle. Otsikoi “Retkimelojien Kymennauha”.

Ei ikärajoituksia. Ei lähtömaksua.

Retken toinen päätepiste on Pielaveden vierasvenesatama (Puustellintie 4), toinen on Kahvisaaressa Lahdessa.

Lähtöilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

 •   miehistön nimet ja kuka on pääedustaja
 •   miehistön syntymäajat (vuosi, kuukausi, päivä)
 •   miehistön osoitteet sekä mahdolliset s-postiosoitteet
 •   puhelinnumero kotiin sekä matkapuhelinnumero retken aikana
 •   retken lähtö- ja päätepiste (Pielavesi, Lahti)
 •   aluksen tyyppi (merkki ja malli)
 •   mukana olevat turvavarusteet
 •   aiottu lähtöpäivämäärä. Ilmoita toteutunut lähtöpäivä.
 •   melojan yhdistys (jos on)
 •   retkikunnan julkisen matkapäiväkirja kuten verkkosivut, blogi tai somesivu osoite (jos on) sekä, voiko yhdistys jakaa sen osoitetta.

.

Maaliintuloilmoitus tehdään viimeistään viikon kuluttua maaliintulosta. Se sisältää seuraavat tiedot:

 •   toteutunut lähtöpäivämäärä sekä lähtöpaikka
 •   maaliintulon päivämäärä
 •   melontapäivien lukumäärä
 •   melotun matkan pituus kilometreissä.

2. Matka tulee suorittaa ilmoitetulla aluksella. Miehistö kuljettaa itse varusteensa ja muonansa ilman ulkopuolista avustusta. Aluksen tai miehistön jäsenen vaihtoa ei ole sallittu, kuten ei myöskään huoltoautolla tai -veneellä varusteiden täydentämiseksi tai vähentämiseksi.

Retken aikana varastetun aluksen korvaamisessa saa tukeutua ulkopuoliseen apuun. Tämä koskee myös turvallisuusvarusteita kuten meloja, kellukkeita, kelluntaliivejä, aukkopeitteitä ja kompassia.

Miehistö huolehtii itse muonan hankkimisesta sekä mahdollisista korjauksista retken aikana.

3. Päivittäiset melontaetapit on tarkoin merkittävä karttaan tai merikorttiin sekä kirjattava lokikirjaan. Kaikki päivät, lähtöpäivä ja maaliintulopäivä mukaan lukien, lasketaan melontapäiviksi. Retki on suoritettava yhden kalenterivuoden aikana. Lisäksi 6 kuukauden  kuluessa retken päätöksestä toivomme kuvauksen toteutuneesta reitistä. Kuvaus voi olla toteutettu monin tavoin: se voi olla päiväkirjamuotoinen, karttaan merkitty reitti, valokuvakooste, blogi tai vaikka  videomuodossa oleva kuvaus tai tallenne, josta ilmenee reitti pääpiirteittäin. Kuvauksesta ilmenevät retken kohokohdat sekä seikkoja, joista muut melojat reitillä saavat tietoa.

4. Retki tulee kokonaisuudessaan kulkea samaan suuntaan vesistössä pelkästään melomalla, kunhan lähtö- ja päätepisteiden vaatimukset täyttyvät. Miehistön matka vesistössä pitää pystyä piirtämään yhtenäisellä viivalla lähdöstä maaliin. On sallittua meloa kanavia pitkin.

5. Aluksen eteenpäinviemiseen saa käyttää ainoastaan melaa, ei purjetta, leijaa tai muuta apuvälinettä.

6. Retkeä ei kontrolloida matkan aikana; miehistön melojakunnia on takeena sääntöjen noudattamiseksi.

7. Kaikki, jotka ovat meloneet Kymennauhan sääntöjen mukaisesti, saavat Retkimelojien Kymennauhan riippumatta retkeen käytettyjen päivien lukumäärästä. Samalle melojalle voidaan myöntää nauha useita kertoja.

8. Mikäli säännöissä on pienintäkään epäselvyyttä, kysy ennen lähtöä.

9. Suomen Retkimelojat ry hallinnoi Kymennauhaa sekä vastaa muun muassa näiden melontavaellusten suorittaneiden nimien julkistamisesta ja heidän matkaraporttiensa arkistoinnista. Yhdistyksen hallituksella on lupa muuttaa Kymennauhan sääntöjä.

10. Oleellista Kymennauhassa on, että miehistö omiin kykyihin, taitoihin, navigointiin ja hyvään merimiestapaan perustuen meloo koko matkan omin voimin ilman ulkopuolista apua.

Kuten aina: omalla vastuulla.

Mahdolliset tiedustelut  liittyen Kymennauhaan pyydetään osoittamaan  Suomen Retkimelojien nauhavastaavalle.

****************

Regler för Finlands långfärdspaddlares Kymmeneband

I kraft från år 2020

Paddlingen skall göras i Kymijoki sjösystem mellan Pielavesi och Lahtis i valbar riktning. Som farkost används kajak, öppen kanot eller sup-bräde. Besättningen består av en eller flera paddlare.

 1. Start och målgång samt eventuellt avbruten färd skall skriftligen (brev eller e-post)  anmälas till Finlands långfärdspaddlares bandansvarige. Rubriken skall vara Långfärdspaddlarnas Kymmeneband.

Inga åldersbegränsningar. Startavgift tillämpas ej.

Ruttens ena ändpunkt Pielavesi gästhamn (Boställevägen 4) och den andra är Kahvisaari i Lahtis.

Startanmälan skall innehålla följande uppgifter:

 • namn på besättningen samt vem som representerar besättningen
 • besättningens födelsetider (år, månad, dag)
 • Besättningens adresser inklusive eventuella e-postadresser
 • hemtelefonnummer och mobilnummer aktivt under färden
 • Resans start- och målpunkt
 • typ av farkost (märke och modell)
 • Medhavd säkerhetsutrustning
 • planerat startdatum. Meddela gärna verkligt startdatum då starten skett.
 • Paddlarens förening (om medlem)
 • adress till eventuell resedagbok s.s. blog eller netsida samt information om Långfärdspaddlarna får publicera adressen

Målgångsanmälan skall ske senast en vecka efter målgång och innehålla följande uppgifter:

 • startplats och datum
 • målplats och datum
 • antal paddeldagar
 • paddlad distans i kilometer.

2. Färden skall göras i anmäld farkost som långfärd. All utrustning jämte proviant skall medföras ombord av besättningen själv utan hjälp av utomstående. Byte av farkost eller besättning är ej tillåtet, liksom ej heller träff med följebil eller dylikt för komplettering eller avlastning av utrustning.

Skulle farkost bli stulen under färd får dock ny farkost anskaffas med hjälp utifrån. Samma gäller för säkerhetsutrustning såsom paddlar, flottörer, flytväst, kapell och kompass.

Införskaffande av proviant under färden skall göras av besättningen själv, likaså utförandet av eventuella reparationer.

3. Varje dagsetapp skall inritas på karta eller sjökort samt bokföras i loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar. Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår. Dessutom önskar vi en kort eller lång reseberättelse inom 6 månader efter paddlingen. Reseberättelsen form är valfri: Det kan vara i dagboksform, rutt på karta, bildserie, blog eller video där paddlingsruttens huvuddrag framgår. I beskrivning framgår paddlingens höjdpunkter och information för andra paddlare av samma rutt.

4. Färden skall i sin helhet göras i samma riktning endast genom att paddla, så länge villkoren för startplats och slutmål uppfylls. Besättningens färd på vattnet skall kunna inritas i ett sammanhängande streck från start till mål. Det är tillåtet att paddla genom kanaler.

5. För framdrivning av farkosten får endast paddel användas, ej segel, drake eller andra hjälpmedel.

6. Inga kontroller längs färden. Besättningens paddlarära borgar för att reglerna följs.

7. Alla som fullbordat paddlingen i enlighet med reglerna för Kymmenebandet erhåller Långfärdspaddlarnas Kymmeneband oavsett antalet paddeldagar. Samma besättning kan erövra Kymmenebandet flera gånger.

8. Fråga före start om den minsta oklarhet om reglerna uppstår.

9. Finlands Långfärdspaddlare rf administrerar Långfärdspaddlarnas Kymmeneband. Föreningen ansvarar bland annat för publicering av namnen på paddlarna som erövrat Kymmenebandet och för arkivering av färdberättelserna. Föreningens styrelse har rätt att förändra reglerna för Långfärdspaddlarnas Kymmeneband.

10. Andemeningen med reglerna för Långfärdspaddlarnas Kymmeneband är att besättningen efter egen förmåga, egen navigering och med gott sjömanskap skall fullfölja färden av egen kraft utan hjälp utifrån.

Som alltid: på eget ansvar

Eventuella frågor gällande Kymmenebandet bör riktas till Finlands långfärdspaddlares bandansvarige.