Kahden Vesistön nauha – Två Vattendrags Band

(svensk text i slutet)

Suomen retkimelojien Kahden Vesistön Nauhan säännöt

Voimassa vuodesta 2023 

Melontaretki tulee suorittaa Kymijoen vesistöstä Vuoksen vesistöön valinnaiseen suuntaan. Aluksena käytetään kajakkia, avokanoottia tai sup-lautaa. Miehistö koostuu yhdestä tai useammasta melojasta.

 1. Lähdöstä ja maaliintulosta sekä mahdollisesta retken keskeytyksestä on ilmoitettava kirjallisesti (kirje tai sähköposti) Suomen Retkimelojien nauhavastaavalle. Otsikoi “Retkimelojien Kahden Vesistön Nauha”.

Ei ikärajoituksia. Ei lähtömaksua.

Retken toinen päätepiste onJyväskylässä  Noukanniemen Veneilyn palvelukeskuksessa (Noukanniementie 99, 40820 Jyväskylä ), toinen on Puumalassa, satamassa (Nesteen huoltoaseman vieressä pienellä hiekkarannalla)

Lähtöilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

 •  miehistön nimet ja kuka on pääedustaja
 •  miehistön syntymäajat (vuosi, kuukausi, päivä)
 •  miehistön osoitteet sekä mahdolliset s-postiosoitteet
 •  puhelinnumero kotiin sekä matkapuhelinnumero retken aikana
 •  retken lähtö- ja päätepiste (Jyväskylä, Puumala)
 •  aluksen tyyppi (merkki ja malli)
 •  mukana olevat turvavarusteet
 •  aiottu lähtöpäivämäärä. Ilmoita toteutunut lähtöpäivä.
 •  melojan yhdistys (jos on)
 •  retkikunnan julkisen matkapäiväkirja kuten verkkosivut, blogi tai somesivu osoite (jos on) sekä, voiko yhdistys jakaa sen osoitetta.

.

Maaliintuloilmoitus tehdään viimeistään viikon kuluttua maaliintulosta. Se sisältää seuraavat tiedot:

 •   toteutunut lähtöpäivämäärä sekä lähtöpaikka
 •   maaliintulon päivämäärä
 •   melontapäivien lukumäärä
 •   melotun matkan pituus kilometreissä.

2. Matka tulee suorittaa ilmoitetulla aluksella. Miehistö kuljettaa itse varusteensa ja muonansa ilman ulkopuolista avustusta. Aluksen tai miehistön jäsenen vaihtoa ei ole sallittu, kuten ei myöskään huoltoautolla tai -veneellä varusteiden täydentämiseksi tai vähentämiseksi.

Retken aikana varastetun aluksen korvaamisessa saa tukeutua ulkopuoliseen apuun. Tämä koskee myös turvallisuusvarusteita kuten meloja, kellukkeita, kelluntaliivejä, aukkopeitteitä ja kompassia.

Miehistö huolehtii itse muonan hankkimisesta sekä mahdollisista korjauksista retken aikana.

3. Päivittäiset melontaetapit on tarkoin merkittävä karttaan tai merikorttiin sekä kirjattava lokikirjaan. Kaikki päivät, lähtöpäivä ja maaliintulopäivä mukaan lukien, lasketaan melontapäiviksi. Retki on suoritettava yhden kalenterivuoden aikana. Lisäksi 6 kuukauden kuluessa retken päätöksestä toivomme kuvauksen toteutuneesta reitistä. Kuvaus voi olla toteutettu monin tavoin: se voi olla päiväkirjamuotoinen, karttaan merkitty reitti, valokuvakooste, blogi tai vaikka videomuodossa oleva kuvaus tai tallenne, josta ilmenee reitti pääpiirteittäin. Kuvauksesta ilmenevät retken kohokohdat sekä seikkoja, joista muut melojat reitillä saavat tietoa.

4. Retki tulee kokonaisuudessaan kulkea samaan suuntaan vesistöissä pelkästään melomalla, kunhan lähtö- ja päätepisteiden vaatimukset täyttyvät. Miehistön matka vesistössä pitää pystyä piirtämään yhtenäisellä viivalla lähdöstä maaliin.

On sallittua meloa kanavia pitkin.

Sorsakoskella on noin 1 km maakannas ilman vesitietä, ja siinä on siirrettävä kalusto omin voimin. Liitteenä on kartta siirtoreitistä.

Käsillä kantaen tai kajakkikärryllä on kuitenkin sallittua siirtää alusta maitse, jos haluaa poiketa pääreitiltä kantoa vaativilla osuuksilla. Hankalan sulutuksen tai padon ohi saa kaikilla reiteillä kulkea maitse omin voimin. Samoin virtauksen ollessa liian voimakasta jokialueilla pääreitin varrella on sallittua siirtää alus maitse tällaisten kohtien yli. 

5. Aluksen eteenpäin viemiseen saa käyttää ainoastaan melaa, ei purjetta, leijaa tai muuta apuvälinettä.

6. Retkeä ei kontrolloida matkan aikana; miehistön melojakunnia on takeena sääntöjen noudattamiseksi.

7. Kaikki, jotka ovat meloneet Kahden Vesistön Nauha sääntöjen mukaisesti, saavat Retkimelojien Kahden Vesistön Nauhan riippumatta retkeen käytettyjen päivien lukumäärästä. Samalle melojalle voidaan myöntää nauha useita kertoja.

8. Mikäli säännöissä on pienintäkään epäselvyyttä, kysy ennen lähtöä.

9. Suomen Retkimelojat ry hallinnoi Kahden Vesistön Nauhaa sekä vastaa muun muassa näiden melontavaellusten suorittaneiden nimien julkistamisesta ja heidän matkaraporttiensa arkistoinnista. Yhdistyksen hallituksella on lupa muuttaa Kahden Vesistön nauhan sääntöjä.

10. Oleellista Kahden Vesistön Nauhassa on, että miehistö omiin kykyihin, taitoihin, navigointiin ja hyvään merimiestapaan perustuen meloo koko matkan omin voimin ilman ulkopuolista apua.

Kuten aina: omalla vastuulla.

Mahdolliset tiedustelut  liittyen Kahden Vesistön Nauhaan pyydetään osoittamaan  Suomen Retkimelojien nauhavastaavalle.

****************

Regler för Finlands långfärdspaddlares Två Vattendrags Band

I kraft från år 2023

Paddlingen skall göras från Kymijoki vattendrag till Vuoksens vattendrag i valbar riktning. Som farkost används kajak, öppen kanot eller sup-bräde. Besättningen består av en eller flera paddlare.

 1. Start och målgång samt eventuellt avbruten färd skall skriftligen (brev eller e-post) anmälas till Finlands långfärdspaddlares bandansvarige. Rubriken skall vara ”Långfärdspaddlarnas Två Vattendrags Band”.

Inga åldersbegränsningar. Startavgift tillämpas ej.

Ruttens ena ändpunkt är Noukanniemi båtcenter i Jyväskylä (Noukanniementie 99, 40820 Jyväskylä) och den andra är Puumala hamn (liten sandstrand vid Neste servicestation).

Startanmälan skall innehålla följande uppgifter:

 • namn på besättningen samt vem som representerar besättningen
 • besättningens födelsetider (år, månad, dag)
 • Besättningens adresser inklusive eventuella e-postadresser
 • hemtelefonnummer och mobilnummer aktivt under färden
 • Resans start- och målpunkt
 • typ av farkost (märke och modell)
 • Medhavd säkerhetsutrustning
 • planerat startdatum. Meddela gärna verkligt startdatum då starten skett.
 • Paddlarens förening (om medlem)
 • adress till eventuell resedagbok s.s. blog eller netsida samt information om Långfärdspaddlarna får publicera adressen

Målgångsanmälan skall ske senast en vecka efter målgång och innehålla följande uppgifter:

 • startplats och datum
 • målplats och datum
 • antal paddeldagar
 • paddlad distans i kilometer.

2. Färden skall göras i anmäld farkost som långfärd. All utrustning jämte proviant skall medföras ombord av besättningen själv utan hjälp av utomstående. Byte av farkost eller besättning är ej tillåtet, liksom ej heller träff med följebil eller dylikt för komplettering eller avlastning av utrustning.

Skulle farkost bli stulen under färd får dock ny farkost anskaffas med hjälp utifrån. Samma gäller för säkerhetsutrustning såsom paddlar, flottörer, flytväst, kapell och kompass.

Införskaffande av proviant under färden skall göras av besättningen själv, likaså utförandet av eventuella reparationer.

3. Varje dagsetapp skall inritas på karta eller sjökort samt bokföras i loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar. Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår. Dessutom önskar vi en kort eller lång reseberättelse inom 6 månader efter paddlingen. Reseberättelsen form är valfri: Det kan vara i dagboksform, rutt på karta, bildserie, blog eller video där paddlingsruttens huvuddrag framgår. I beskrivning framgår paddlingens höjdpunkter och information för andra paddlare av samma rutt.

4. Färden skall i sin helhet göras i samma riktning endast genom att paddla, så länge villkoren för startplats och slutmål uppfylls. Besättningens färd på vattnet skall kunna inritas i ett sammanhängande streck från start till mål. Det är tillåtet att paddla genom kanaler.

Vid Sorsakoski finns ett ca 1 km näs utan vattenväg. Där skall farkosten flyttas för egen maskin. En karta över transportvägen finns som bilaga.

Om man avviker från huvudrutten till avsnitt som kräver landtransport är det tillåtet att bära farkosten för hand eller att använda kajakkärra. På alla ruttalternativ är det tillåtet att förflytta utrustningen på land förbi besvärliga slussar och dammar. Även vid för starka motströmmar på älvavsnitt är det tillåtet att flytta farkosten förbi dessa ställen på land.

5. För framdrivning av farkosten får endast paddel användas, ej segel, drake eller andra hjälpmedel.

6. Inga kontroller längs färden. Besättningens paddlarära borgar för att reglerna följs.

7. Alla som fullbordat paddlingen i enlighet med reglerna för Två Vattendrags Band erhåller Långfärdspaddlarnas Två Vattendrags Band oavsett antalet paddeldagar. Samma besättning kan erövra Två Vattendrags Band flera gånger.

8. Fråga före start om den minsta oklarhet om reglerna uppstår.

9. Finlands Långfärdspaddlare rf administrerar Långfärdspaddlarnas Två Vattendrags Band. Föreningen ansvarar bland annat för publicering av namnen på paddlarna som erövrat Två Vattendrags Band och för arkivering av färdberättelserna. Föreningens styrelse har rätt att förändra reglerna för Långfärdspaddlarnas Två Vattendrags Band.

10. Andemeningen med reglerna för Långfärdspaddlarnas Två Vattendrags Band är att besättningen efter egen förmåga, egen navigering och med gott sjömanskap skall fullfölja färden av egen kraft utan hjälp utifrån.

Som alltid: på eget ansvar

Eventuella frågor gällande Två Vattendrags Band bör riktas till Finlands långfärdspaddlares bandansvarige.