Seuran säännöt – Föreningens stadgar

Vuosikokouksen 2021 hyväksymät Suomen retkimelojat ry päivitetyt säännöt 28.10.2021 – päivitetään myös alle tekstimuodossa.

Alla säännöt vuosikokoukseen 2021 saakka *****

Seuran vuosikokouksen 12.3.2011 hyväksymät ja yhdistysrekisterin 28.12.2011 vahvistamat uudet säännöt

De av årsmötet 12.3.2011 antagna och av föreningsregistret 28.12.2011 stadfästa nya stadgarna för föreningen

Suomen Retkimelojat ry – Finlands Långfärdspaddlare rf

§ 1       Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Retkimelojat r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki sekä toimialueena koko maa.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

§ 2       Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää retkimelontaharrastusta, toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä ylläpitää ja hallinnoida Retkimelojien Sinivalkonauha- ja Saaristonauhamelontaa. Sinivalkonauhan saaminen edellyttää Suomen merenrannikon melomista ja Saaristonauha Kotka – Ahvenanmaa välisen reitin melontaa asianomaisten nauhojen sääntöjen mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää melontaretkiä ja -tapahtumia yksin tai yhteistyössä melontaseurojen ja muiden retkimelonnasta kiinnostuneiden yhteisöjen kanssa;
 • kokoaa ja jakaa tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä retkistä sekä koulutus- ja muista melontatapahtumista;
 • järjestää retkimelontaan liittyviä kursseja ja koulutustapahtumia;
 • pitää yhteyttä kotimaisiin ja kansainvälisiin, erityisesti pohjoismaisiin retkimelontaorganisaatioihin;
 • tiedottaa retkimelonnasta ja omasta toiminnastaan internetissä sekä suorittaa aiheisiin liittyvää julkaisutoimintaa;
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja yleisissä retkimelontaan liittyvissä kysymyksissä;
 • laatii ja vahvistaa Sinivalko- ja Saaristonauhan säännöt;
 • arvioi, hyväksyy ja julkaisee Sinivalko- ja Saaristonauhan suoritukset.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan nojalla arpajaisia ja varainkeräyksiä

§ 3       Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen hallituksen hyväksymä aktiiviseksi retkimelojaksi tunnettu henkilö.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua sellainen jäsen, joka erittäin ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli vuoden ajan erääntymispäivästä.

§ 4       Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluvat vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistä valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensimmäisenä vuotena arvan ja seuraavina vuoron mukaan. Hallituksen jäsenenä henkilö voi olla peräkkäin enintään kaksi kautta. Tästä rajoituksesta voidaan poiketa, jos määrävahvuista hallitusta ei muuten saada muodostetuksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedotusvastaavan ja rahastonhoitajan. Hallitus voi nimetä myös muita toimi- ja vastuuhenkilöitä sekä perustaa jaoksia tiettyä tehtävää varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä osallistuu kokoukseen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 5       Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 6       Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 7       Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai tiedottamalla asiasta yhdistyksen verkkosivuilla.

Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

§ 8       Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä kannattajajäseniä lukuunottamatta äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetuista yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksen päätöstä kunniajäseneksi kutsumisesta tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Milloin joku jäsenistä vaatii, toimitetaan vaali suljetuin lipuin.

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet,
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 6. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
 7. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 9. vahvistetaan yhdistyksen toimintaohjelma seuraava vuodelle,
 10. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksut sekä talousarvio,
 11. valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 12. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
 13. valitaan seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkastaja ja hänelle varamies,
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 9       Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla retkimelontaharrastuksen edistämiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

****

De av årsmötet 12.3.2011 antagna och av föreningsregistret 28.12.2011 stadfästa nya stadgarna för föreningen

Suomen Retkimelojat ry, Finlands Långfärdspaddlare rf

1 §            Namn och hemort

Föreningens namn är  Finlands Långfärdspaddlare rf, hemort Helsingfors stad och verksamhetsområde hela landet.

Föreningens språk är finska och svenska.

2 §           Syfte och verksamhet

Föreningens syfte är att främja och utveckla långfärdspaddlingen, att fungera som en länk mellan medlemmarna samt att upprätthålla och administrera paddlingen avLångfärdspaddlarnas Blåvita Band och Skärgårdsbandet. Erhållandet av Blåvita Bandet förutsätter paddling längs den finska havskusten och Skärgårdsbandet paddling av rutten Kotka-Åland i enlighet med reglerna för respektive band.

För att uppnå sitt syfte ska föreningen

 • arrangera långfärdspaddlingar och paddlingsevenemang självständigt eller i samarbete med kanotsällskap och andra sammanslutningar med intresse för långfärdspaddling

 • sammanställa och distribuera information om inhemska och internationella långfärder samt om utbildnings- och övriga paddlingsevenemang

 • arrangera kurser och annan utbildning med anknytning till långfärdspaddling

 • hålla kontakt med inhemska och internationella, framför allt nordiska, organisationer inom långfärdspaddling

 • informera om långfärdspaddling och om sin egen verksamhet över internet samt idka publikationsverksamhet i anslutning till ämnena

 • ta initiativ och ge utlåtanden i allmänna frågor med anknytning till långfärdspaddling

 • utarbeta och fastställa reglerna för Blåvita Bandet och Skärgårdsbandet

 • bedöma, godkänna och publicera prestationerna inom ramen för Blåvita Bandet och Skärgårdsbandet.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga och besitta för verksamheten nödvändig fast egendom samt med stöd av behöriga tillstånd arrangera lotterier och medelinsamlingar.

3 §           Medlemmar

Som ordinarie medlem i föreningen kan antas var och en av styrelsen godkänd person som är känd som aktiv långfärdspaddlare.

På styrelsens förslag kan på föreningsmöte till hedersmedlem kallas en medlem som synnerligen förtjänstfullt har främjat föreningens syften.

Av en hedersmedlem uttas ingen medlemsavgift.

En fysisk person eller sammanslutning med rättsförmåga kan gå med i föreningen som stödmedlem. Stödmedlemmar har yttranderätt, men inte rösträtt på mötena.

Storleken på anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som tas ut av de ordinarie medlemmarna och stödmedlemmarna fastställs på årsmötet separat för respektive medlemsgrupp.

En medlem har rätt att träda ut ur föreningen genom att skriftligen meddela föreningens styrelse eller dess ordförande om detta eller genom att på ett föreningsmöte anmäla sitt utträde för anteckning i protokollet.

En medlem kan anses ha trätt ut ur föreningen, om medlemmen inte har betalat sin medlemsavgift inom ett år efter förfallodagen.

4 §           Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av en ordförande samt minst fyra och högst åtta ordinarie medlemmar, vilka har valts bland föreningens medlemmar på årsmötet.

Föreningens ordförande väljs för ett år i sänder och de övriga medlemmarna för två år i sänder så att årligen hälften står i tur att avgå; det första året avgör lotten och därefter turordningen. En person kan vara styrelsemedlem under högst två på varandra följande mandatperioder. Avvikelse från denna begränsning kan göras om det inte i övrigt går att bilda en styrelse enligt fastställd storlek. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en informationsansvarig och en kassör. Styrelsen kan utse även andra funktionärer och ansvarspersoner samt bilda sektioner för särskilda uppgifter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, av vice ordföranden eller då minst två styrelsemedlemmar så kräver.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna deltar i ett möte. Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens åsikt, men vid val dock lotten.

5 §            Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden och vice ordföranden tillsammans eller av någondera av dem tillsammans med sekreteraren eller kassören.

6 §            Räkenskaper

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet med nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska lämnas till verksamhetsgranskaren senast en månad  före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

7 §           Sammankallande av föreningsmöte

Föreningsmötena sammankallas av styrelsen. Möteskallelse ska tillställas varje medlem senast tio (10) dagar före att möte sålunda att kallelsen sänds skriftligen till varje medlem eller ärendet kungörs på föreningens webbplats.

Övriga kungörelser delges medlemmarna i enlighet med vad som har fastställts på föreningsmötet.

8 §           Föreningsmöten

Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.

Extra möte hålls i enlighet med beslut på föreningsmöte eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar hos styrelsen skriftligen påyrkar detta för behandling av ett särskilt angivet ärende.

På föreningsmöten har varje medlem med undantag av stödmedlemmar rösträtt och varje röstberättigad en (1) röst.

Som föreningens beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de givna rösterna. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens åsikt, men vid val dock lotten.

Föreningsmötets beslut om kallelse till hedersmedlem ska understödas av minst två tredjedelar (2/3) av de givna rösterna.

Om en medlem så kräver, ska val förrättas med slutna sedlar.

Det är inte tillåtet att rösta med fullmakt.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende tas upp till behandling på föreningens årsmöte ska medlemmen skriftligen meddela om detta i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
 3. Konstaterande av de närvarande och av de röstberättigade medlemmarna
 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 5. Godkännande av arbetsordning för mötet
 6. Framläggning av verksamhetsberättelsen för föregående år
 7. Framläggning av bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande
 8. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
 9. Fastställande av föreningens verksamhetsplan för följande år
 10. Fastställande av anslutnings- och medlemsavgifterna samt av budgeten för följande verksamhetsår
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
 13. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren för följande räkenskapsperiod
 14. Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

9 §            Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas på föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de givna rösterna. Eventuell ändring av stadgarna respektive upplösning av föreningen ska anges i möteskallelsen.

Om föreningen upplösersig ska dess tillgångar användas för att främja långfärdspaddlingen på det sätt som det möte som fattar beslut om upplösningen beslutar. Om föreningen upplöses ska tillgångarna användas för samma syfte.

 

Yksi kommentti artikkeliin ”Seuran säännöt – Föreningens stadgar

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s