Vuoksennauha – Vuoksenband

Regler på svenska finns här också nu.

Voimassa 14.2.2016 lähtien Suomen Retkimelojat ry:n Finlands Långfärdpaddlare rf hallituksen päätöksellä.

Melontaretki tulee suorittaa Vuoksen vesistössä Nurmeksen ja Lappeenrannan välillä tai Kiuruveden ja Lappeenrannan välillä valinnanvaraiseen suuntaan. Aluksena käytetään kajakkia tai avokanoottia. Miehistö koostuu yhdestä tai useammasta melojasta.

 

 1. Lähdöstä ja maaliintulosta sekä mahdollisesta retken keskeytyksestä on ilmoitettava kirjallisesti Suomen Retkimelojien nauhavastaavalle.

 

Ei ikärajoituksia. Ei lähtömaksua.

Aloituspisteet

Retken itäisen vaihtoehdon aloituspiste on Nurmeksessa Lautiaisjärven eteläpuolen Laamalan uimaranta. Läntisemmän reitin aloituspiste on puolestaan Kiuruvedellä kaupungin keskustassa oleva Kettulanlahden uimaranta.

Kummankin reitin lopetuspiste on Lappeenrannassa  Myllysaaren uimaranta ja myös Myllysaaressa sijaitseva, Saimaan ladun melontajaoston tukikohdan melontalaituri Myllysaaren koillispuolella on sallittu lopetuspiste.

Retken voi myös meloa toiseen suuntaan, jolloin aloituspisteenä on Lappeenrannan Myllysaaren uimaranta tai Saimaan Ladun melontalaituri Myllysaaren koillis­puolella ja lopetuspisteenä jompikumpi Nurmes tai Kiuruvesi.

Lähtöilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

-miehistön nimet ja kuka on pääedustaja
-miehistön syntymäajat (vuosi, kuukausi, päivä)
-miehistön osoitteet sekä mahdolliset s­ähköpostiosoitteet
-puhelinnumero kotiin sekä matkapuhelinnumero retken aikana
-retken lähtö­ ja päätepiste (Nurmes, Kiuruvesi tai Lappeenranta)
-retken verkkosivun, Facebook-sivun, blogin, videoblogin, tai muun 
 mahdollisen julkaisukanavan  osoite (jos on)
-aluksen tyyppi (merkki ja malli)
-mukana olevat turvavarusteet
-aiottu lähtöpäivämäärä. Pidetään alustavana tuntemattoman sään 
 johdosta. Ilmoita mielellään toteutunut lähtöpäivä.

Maaliintuloilmoitus tehdään viimeistään viikon kuluttua maaliintulosta. Se sisältää seuraavat tiedot:

-toteutunut  lähtöpaikka, lähtöpäivämäärä sekä lähdön kellonaika
-maaliintulon päätepaikka sekä päivämäärä ja kellonaika
-melontapäivien lukumäärä
-melotun matkan pituus kilometreissä.
 1. Matka tulee suorittaa ilmoitetulla aluksella melontaretkenä. Miehistö kuljettaa itse varusteensa ja muonansa ilman ulkopuolista avustusta. Aluksen tai miehistön jäsenen vaihto ei ole sallittu, kuten ei myöskään tukiauto tai muu reitin varrella järjestetty huolto varusteiden täydentämiseksi tai vähentämiseksi.

Retken aikana varastetun tai rikkoutuneen aluksen korvaamisessa saa tukeutua ulkopuoliseen apuun. Tämä koskee myös turvallisuusvarusteita kuten meloja, kellukkeita, kelluntaliivejä, aukkopeitteitä ja kompassia.

Miehistö huolehtii itse muonan hankkimisesta sekä mahdollisista korjauksista retken aikana.

 1. Päivittäiset melontaetapit on tarkoin merkittävä karttaan tai merikorttiin sekä kirjattava lokikirjaan. Kaikki päivät, lähtöpäivä ja maaliintulopäivä mukaan lukien, lasketaan melontapäiviksi. Retki on suoritettava yhden kalenterivuoden aikana. Lisäksi 6 kuukauden  kuluessa retken päätöksestä toivomme lyhyen tai vaikkapa pitemmän kuvauksen toteutuneesta reitistä. Kuvaus voi olla toteutettu monin tavoin: se voi olla päiväkirjamuotoinen, karttaan merkitty reitti, valokuvakooste, blogi tai vaikka  videomuodossa oleva kuvaus tai tallenne, josta ilmenee reitti pääpiirteittäin. Kuvauksesta ilmenevät retken kohokohdat, joita saa olla useampia. Myös muut huomiot, joista voi olla hyötyä melojille yleisesti tietää.
 1. Retki tulee kokonaisuudessaan suorittaa samaan suuntaan vesistössä pelkästään melomalla.  On kuitenkin sallittua valita täysin vapaasti reitit, joita pitkin haluaa meloa ja mahdollisesti kiertää enemmän, kunhan lähtö- ja päätepisteiden vaatimukset täyttyvät. Kantotaipaleita ei ole varsinaisilla pääreittilinjoilla. Miehistön matka vesistössä pitää pystyä piirtämään yhtenäisellä viivalla lähdöstä maaliin. On sallittua meloa kanavia pitkin.

Jos meloja haluaa poiketa kantoa vaativalle osuudelle,  esimerkiksi Koitereen järvelle Jäsyksen-Palojärven reittiä pitkin, kajakki pitää siirtää maitse Pamilon voimalan ohi tai sitten meloa Koitajokea vastavirtaan. Palatessa riittää, että meloo jompaa kumpaa reittiä pitkin takaisin Pielisjoelle. Samoin jos haluaa meloa Höytiäisen järvelle, kajakki pitää siirtää maitse Höytiäisen kanavan ohitse. Lenkin jälkeen matka pääreitillä jatkuu samasta kohdasta, mistä lähti erkanemaan jokiosuudelle eli tässä jälkimmäisessä tapauksessa Pyhäselältä. Jos kiertoreittiä ei ole olemassa, on palattava takaisin alkuperäiseen erkanemiskohtaan esimerkiksi Höytiäisen järvelle kanavan ohi kantaen.

 

 1. Aluksen eteenpäinviemiseen melonnassa saa käyttää ainoastaan melaa, ei purjetta, leijaa tai muuta apuvälinettä. Käsillä kantaen tai kajakkikärryllä on kuitenkin sallittua siirtää kajakkia maitse, jos haluaa poiketa pääreitiltä kantoa vaativilla osuuksilla. Samoin melontasuunnasta riippuen virtauksen ollessa liian voimakasta jokialueilla pääreitin varrella on sallittua siirtää kajakki maitse tällaisten kohtien yli.
 1. Retkeä ei kontrolloida matkan aikana; miehistön kajakki-­ tai kanoottikunnia on takeena sääntöjen noudattamisesta.
 1. Kaikki, jotka ovat meloneet Vuoksennauhan sääntöjen mukaisesti, saavat Retkimelojien Vuoksennauhan riippumatta retkeen  käytettyjen päivien lukumäärästä. Samalle melojalle voidaan myöntää nauha useita kertoja.
 1. Mikäli säännöissä on pienintäkään epäselvyyttä, kysy ennen lähtöä.
 1. Suomen Retkimelojat Ry hallinnoi Vuoksennauhaa sekä vastaa muun muassa näiden melontavaellusten suorittaneiden nimien julkistamisesta ja heidän matkaraporttiensa arkistoinnista. Yhdistyksen hallituksella on lupa muuttaa Vuoksennauhan sääntöjä.

 

Oleellisinta Vuoksennauhassa on, että miehistö omiin kykyihin, taitoihin, navigointiin ja hyvään merimiestapaan perustuen meloo koko matkan omin voimin ilman ulkopuolista apua.

Kuten aina: Omalla vastuulla.

Mahdolliset tiedustelut liittyen Retkimelojien Vuoksennauhaan   pyydetään osoittamaan Suomen Retkimelojat ry:n nauhavastaavalle. Nauhavastaava ottaa vastaan melojien lähtö- ja saapumisilmoitukset sekä vastaa ensisijaisesti nauhaan liittyvistä kysymyksistä.

Vuoksen bandet

Regler för Vuoksenbandet

Gäller fr.o.m. 14.2.2016 enligt Finlands Långfärdspaddlare rf:s styrelsebeslut.

Paddelturen skall göras på Vuoksens vattendrag i valfri riktning mellan endera Nurmes och Villmanstrand eller Kiuruvesi och Villmanstrand. Som farkost används kajak eller öppen kanot (canadensare). Besättningen består av en eller flera paddlare.

 1. Start och målgång samt eventuellt avbruten färd skall skriftligen anmälas till Finlands långfärdspaddlares bandansvariga.
 • Inga åldersbegränsningar. Startavgift tillämpas ej.

Startplatser

Det östra alternativets startplats från Nurmes är Laamala simstrand vid Lautiaisjärvis södra strand. Det västliga alternativets startplats är Kettulanlahti simstrand i Kiuruvesi centrum.

Båda alternativens slutmål är Myllysaari simstrand i Villmanstrand. Även Saimaan latus kanotbrygga på Myllysaaris nordostliga strand är tillåtet slutmål.

Paddlingen kan även göras i motsatt riktning. Då är startplatsen i Villmanstrand antingen Myllysaari simstrand eller Saimaan latus paddlingsbrygga på Myllysaaris nordostliga sida och slutmålet är Nurmes eller Kiuruvesi.

Startanmälan skall innehålla följande uppgifter:

 • namn på besättningen samt vem som representerar besättningen
 • födelsetider (år, månad, dag) för besättningen
 • adresser inklusive eventuella e-postadresser
 • hemtelefonnummer och mobilnummer aktivt under färden
 • val av startpunkt respektive målpunkt (Nurmes, Kiuruvesi eller Villmanstrand)
 • adress till eventuell hemsida, Facebook-sida, blog, videoblog eller annan media
 • typ av farkost (märke och modell)
 • typ av säkerhetsutrustning
 • planerat startdatum skall även anges. På grund av okänd vädersituation betraktas detta som preliminärt. Meddela gärna verkligt startdatum då starten skett.

Målgångsanmälan skall ske senast en vecka efter målgång och innehålla följande uppgifter:

 • Startplats, verkligt startdatum och klockslaget för starten
 • målplats samt datum och klockslaget för målgången
 • antal paddeldagar
 • paddlad distans i kilometer
 1. Färden skall företagas i anmäld farkost som långfärd, d.v.s. all utrustning jämte proviant skall medföras ombord av besättningen själv. Byte av farkost eller besättning är ej tillåtet, liksom ej heller rendez-vous med följebil eller dylikt för komplettering eller avlastning.

Skulle farkost bli stulen under färd får dock ny farkost anskaffas med hjälp utifrån. Samma gäller för säkerhetsutrustning såsom paddlar, flottörer, flytväst, kapell och kompass.

Införskaffande av proviant under färden skall göras av besättningen själv, likaså utförandet av eventuella reparationer.

 1. Varje dagsetapp skall noga inritas på karta eller sjökort samt bokföras i medförd loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar. Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår. Dessutom önskar vi en kort eller lång reseberättelse inom 6 månader efter paddlingen. Reseberättelsen form är valfri: Det kan vara i dagboksform, rutt på karta, bildserie, blog eller video där paddlingsruttens huvuddrag framgår. I beskrivning framgår paddlingens höjdpunkter som kan vara många. Även annan information som kan vara till nytta för andra paddlare.
 2. Färden skall hela sträckan företagas i samma riktning endast genom att paddla. Det är dock tillåtet att fritt välja paddelrutt och paddla längre väg så länge villkoren för startplats och slutmål uppfylls. De egentliga huvudrutterna innehåller inga landtransporter. Besättningens färd på vattnet skall kunna inritas i ett sammanhängande streck från start till mål. Det är tillåtet att paddla genom kanaler.  

Om paddlaren vill röra sig på sträckor som kräver landtransport, t.ex. längs Jäsys-Palojärvi till Koitere, måste kajaken antingen transporteras på land förbi Pamilo kraftverk eller så paddlar man motströms på Koitajoki. När man återvänder räcker det att man paddlar någon av rutterna tillbaka till Pielisjoki. Samma gäller om man vill paddla till sjön Höytiäinen. Då måste kajaken transporteras förbi kanalen i Höytiäinen. Efter avvikelsen från huvudrutten fortsätter färden från den punkt man avvek, i detta fall Pyhäselkä. Om omfartsled saknas måste man återvända till den ursprungliga avvikelseplatsen t.ex. till sjön Hoytiäinen genom att bära förbi kanalen.

 1. För framdrivning av farkosten får endast paddel användas, ej segel, drake eller andra hjälpmedel. Om man avviker från huvudrutten till avsnitt som kräver landtransport är det tillåtet att bära kajaken för hand eller att använda kajakkärra. Om man väljer att paddla motströms och strömmen är för stark på älvavsnitten är det tillåtet även på huvudrutten att transportera kajaken på samma sätt förbi dessa strömställen.
 2. Inga kontroller längs färden. Besättningens kajak- respektive kanotära borgar för att reglerna följs.
 3. Alla de som fullbordat paddlingen i enlighet med reglerna för Vuoksenbandet erhåller Långfärdspaddlarnas Vuoksenband oavsett antalet paddeldagar. Samma besättning kan erövra Vuoksenbandet flera gånger.
 4. Fråga före start om den minsta oklarhet om reglerna uppstår.
 5. Finlands Långfärdspaddlare rf administrerar Långfärdspaddlarnas Vuoksenband. Föreningen ansvarar bland annat för publicering av namnen på paddlarna som erövrat Vuoksenbandet och för arkivering av färdberättelserna. Föreningens styrelse äger rätt att förändra stadgarna för Långfärdspaddlarnas Vuoksenband.

Andemeningen med reglerna för Långfärdspaddlarnas Vuoksenbandet är att besättningen efter egen förmåga, egen navigering och med gott sjömanskap skall fullfölja färden av egen kraft utan hjälp utifrån.

 

Som alltid: på eget ansvar.

Eventuella frågor gällande Vuoksenbandet bör riktas till Finlands långfärdspaddlares bandansvariga. Den bandansvariga tar emot start- och målgångsanmälningar samt är den som i första hand svarar på frågor om bandet.